อาณาจักรฟังไจ หมายถึงสิ่งมีชีวิตพวกเห็ดรา ตัวอย่างเช่น ราขนมปัง ยีสต์ ราเขียว ราดำ เห็ตต่าง ๆ มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศโดยทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายอินทรียสาร ทำให้มีการหมุนเวียนในระบบนิเวศ
เห็ดรา เป็นสิ่งชีวิตที่เซลล์มีนิวเคลียสหรือมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเรียกว่า ยูแคริโอต (eukaryote) อาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่เซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ไม่มีคลอโรฟิลล์ สังเคราะห์อาหารเองไม่ได้กินอาหารโดยสร้าง น้ำย่อยแล้วปล่อยออกมาย่อยสารอินทรีย์จนเป็นโมเลกุลเล็กและดูดเข้าเซลล์ (saprophyte) ได้แก่ เห็ดและราชนิดต่างๆ

ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักฟังไจ
          อาจมีเซลล์เดียว เช่น ยีสต์ แต่ส่วนใหญ่เป็นพวกหลายเซลล์
          พวกหลายเซลล์ ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ที่มีลักษณะเส้นใย เส้นใยแต่ละเส้นเรียกว่า ไฮฟา(Hypha) ไฮพามักรวมกันเป็นกระจุกเรียกว่าไมซีเลียม(mycelium) ไฮฟามีไรซอยด์
ช่วยยึดเห็ดราให้ติดแน่นกับที่ และบางส่วนของไฮฟาทำหน้า
ที่สร้างสปอร์

hypha                                   mycelium

ที่มา http://www.scienceaid.co.uk/biology/microorganisms/images/fungus.jpg
http://www.bsu.edu/classes/ruch/msa/blackwell/9-30.jpg


3. โครงสร้างของเซลล์เป็นเซลล์แบบยูคาริโอต มีผนังเซลล์คล้ายพืช (มีองค์ประกอบเป็นเซลลูโลส และไคทิน) แต่ไม่มีคลอโรฟิลล์ดังนั้นสร้างอาหารเองไม่ได้ ดำรงชีวิตแบบปรสิตหรือแบบภาวะ
มีการย่อยสลาย หรือบางชนิดอยู่ร่วมกับสาหร่ายที่ต้องพึ่งพา(ไลเคน)

ไลเคน
ที่มา http://bugs.bio.usyd.edu.au/Mycology/images/Topics/Plant_ nteractions/ Lichens/yellowLichen.jpg

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK17/pictures/l17-76-3.jpg

4. ส่วนใหญ่สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ สปอร์มีทั้งที่เกิดจากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ และแบบอาศัยเพศ นอกจากนี้ยังมีการสืบพันธุ์แบบอื่นๆเช่นรา ขนมปัง สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยวิธี คอนจูเกชัน ยีสต์สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยวิธีการแตกหน่อ

การจัดจำพวกฟังไจ

โดยทั่วไปใช้การสร้างสปอร์ที่เกิดจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 4 ดิวิชัน ได้แก่
1. ดิวิชันไซโกไมโคตา (Zygomycota) สร้างไซโกสปอร์(zygospores)ได้แก่ Rhizopus nigricans เป็นราดำที่ขึ้นบนขนมปัง(Blackbreadmold)ผลไม้และอาหารเน่าเสีย ส่วนใหญ่เป็นราที่อาศัยบนบก


  

Zygomycota
ที่มา http://www4.alief.isd.tenet.edu/cahowe/PreAPBio/Powerpoints/ PAK11Protists_files/slide0013_image034.jpgที่มา http://www.teachersparadise.com/ency/de/media/c/cb/fliegenpilz.jpg

2.ดิวิชันแอสโคไมโคตา (Ascomycota) สร้างแอสโคสปอร์(ascospores)ราในดิวิชันนี้มีจำนวน ชนิดมากที่สุดตัวอย่างคือsaccharomycescerevisiae หรือ ยีสต์หมักเบียร์(Brewer's yeast) ราสีแดง(Monascussp.) ที่ใช้ผลิตข้าวแดงและเต้าหู้ยี้ราน้ำค้างและมีบางชนิดสร้างดอกเห็ด ซึ่งใช้เป็นอาหารได้


Ascomycota
ที่มา http://www.cartage.org.lb/en/themes/Sciences/BotanicalSciences/ MajorDivisions/ KingdomFungi/ SacFungi/ascomycota-icons.jpg

3. ดิวิชันเบสิดิโอไมโคตา(Basidiomycota) สร้างเบสิดิโอสปอร์(basidiospores)ได้แก่ เห็นที่กิน เป็นอาหารได้และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจตัวอย่าง เห็ดฟาง (volvariclla volvacea) เห็ดหอม (Lentinulaedodes)เห็ดหูหนู เห็ดนางรมเห็ดเป๋าฮื้อเห็ดแชมปิญอง เห็ดกระดุม

 
Basidiomycota
ที่มา http://www.palaeos.org/images/thumb/e/e6/Haeckel_Basimycetes.jpg/300px-Haeckel_Basimycetes.jpghttp://www.fungi.co.nz/images/Ramaria_samuelsii.jpg


4. ดิวิชันดิวเทอโรไมโคตา(Deuteromycota) หรือเรียกอีกอย่างว่า Fungi imperfecti สร้างสปอร์ไม่ทราบว่าชนิดใดเนื่องจากนิวเคลียสของสปอร์หลอมรวมกัน(พบว่าส่วนใหญ่ ดูเหมือนเป็นพวกแอสโคสปอร์)เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าfungiimperfecti หมายถึง กลุ่มของรา หลายชนิดที่ไม่พบว่ามีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้แก่ ราที่นำมาผลิตเพนิซิลลิน(Penicilium sp.) ราที่ใช้ผลิตกรดซิตริก (Aspergilus niger) รวมทั้งราที่ใช้ผลิต เนยแข็งราที่ทำให้เกิดโรคกลากเกลื้อน เท้าเปื่อย
 
Deuteromycota
ที่มา http://dit.dru.ac.th/biology/image/fungi/deu2.gif