ระบบไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลือง

(Circulatory  and  Lymphatic Systern)

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อวิชา                    กายวิภาคและสรีรวิทยา2
ชื่อหน่วยการเรียน      ระบบไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลือง
กลุ่มผุ้เรียน               วท.บ. วิทยาศาสต์การกีฬา / ศษ.บ. พลศึกษา
จำนวนคาบ              3 ชั่วโมง/สัปดาห์                                            
จำนวนหน่วยกิต        2 หน่วยกิต
ผู้สอน                      อ.ลีนา ทองมาก

คำอธิบายรายวิชา
เนื้อหาเรื่องระบบไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลือง ประกอบด้วย
      หน่วยที่ 1    หน้าที่และองค์ประกอบของระบบไหลเวียนเลือด
      หน่วยที่ 2    การไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจและปอด และวงจรการทำงานของหัวใจ
      หน่วยที่ 3    ชีพจร    ความดันเลือด   และหมู่เลือด
      หน่วยที่ 4    ระบบน้ำเหลือง

จุดประสงค์ทั่วไป
1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  ถึงลักษณะตำแหน่ง  หน้าที่  และการทำงานของระบบ
     ไหลเวียนเลือด  และ น้ำเหลือง
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกาย  และเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้


การวัดประเมินผล
1. นักศึกษาสามารถทำกิจกรรม แบบฝึกหัด และแบบทดสอบได้มากกว่า 80 %
2. ให้ความร่วมมือในการตั้งคำถาม และตอบคำถามในกระดานสนทนา
3. เข้าเรียนตามกำหนดเวลา

 

 

 
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร     
ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทร. 0-7753-4279 โทรสาร. 0-7753-4277