หน่วยที่ 1 : หน้าที่และองค์ประกอบของระบบไหลเวียนเลือด       

ลักษณะของหลอดเลือด
คลิกรูปภาพดูภาพขยาย

ภาพแสดงลักษณะของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ และหลอดเลือดฝอย


 
:: หลอดเลือด( Blood vessel )

         อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายได้รับอาหาร ออกซิเจน  และ
สารอาหารอื่น ๆ ได้นั้น เพราะมีเลือดเป็นผู้ขนส่งไป โดยเลือด
จะนำอาหารเหล่านั้นไปได้ต้องอาศัยหลอดเลือดเป็นทางเดิน
ซึ่งมีหัวใจทำหน้าที่เป็นเครื่องสูบฉีดให้เลือดไหลไปในหลอดเลือด หลังจากร่างกายใช้อาหารไปแล้วย่อมมีของเสียเกิดขึ้น ซึ่งเลือดจะเป็นผู้นำไปสู่อวัยวะที่ทำหน้าที่ขับถ่ายต่อไป

ชนิดของหลอดเลือด หลอดเลือดแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ

 • หลอดเลือดแดง (Artery)
 • หลอดเลือดดำ (Vein)
 • หลอดเลือดฝอย (Capillary)
   


โครงสร้างของหลอดเลือด

หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ แบ่งออกเป็นชนิดย่อย ๆ ดังนี้

1. หลอดเลือดแดง แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ
     1.1 หลอดเลือดแดงใหญ่ เอออร์ตา (Aorta)
     1.2 หลอดเลือดแดงกลาง อาร์เทอรี (Artery)
     1.3 หลอดเลือดแดงเล็ก อาร์เทอริโอล (Arteriole)     
     1.4 หลอดเลือดแดงฝอย คาพิลลารี่ (Capillary)

2. หลอดเลือดดำ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ
     2.1 หลอดเลือดดำใหญ่ เวนาคาวา (Vena cava)
     2.2 หลอดเลือดดำกลาง เวน (Vein)
     2.3 หลอดเลือดดำเล็ก เวนูล (Venule)
     2.4 หลอดเลือดดำฝอย คาพิลลารี ( Capillary )


:: หลอดเลือดแดง (Artery)

         หลอดเลือดแดงเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจ ไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย หลอดเลือดแดงแตกแขนงออกเป็นหลอดเลือดแดงเล็ก ๆ (Arterioles) เพื่อนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างทั่วถึง ส่วนปลายจะเชื่อมต่อกับหลอดเลือดฝอย

ลักษณะของหลอดเลือดแดง ( Artery )

 • ผนังของหลอดเลือดแดงเหนียว และยืดหยุ่นได้ดี
 • หลอดเลือดจะไม่แฟบ เมื่อไม่มีเลือดอยู่ภายใน
 • ไม่มีลิ้น (Valve) กั้นอยู่ภายใน
 • มีผนัง 3 ชั้น

หลอดเลือดแดงที่อยู่ใกล้หัวใจจะมีขนาดใหญ่ที่สุด ห่างออกไปจะเล็กลงทุกที จนกลายเป็นหลอดเลือดฝอย เช่นเดียวกับเลือดดำ

 

ภาพแสดงลักษณะของหลอดเลือด Artery

:: หลอดเลือดดำ (Vein)

         หลอดเลือดดำ เป็นหลอดเลือดที่ทำหน้าที่ นำเลือดที่ผ่านมาจากเซลล์และเนื้อเยื่อส่งกลับคืนเข้าสู่หัวใจ ภายในหลอดเลือดดำจะมีลิ้นกั้นอยู่เป็นระยะๆ เพื่อบังคับให้เลือดไหลไปทางเดียว ลิ้นภายในหลอดเลือดดำจะ ทำหน้าที่กั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ หลอดเลือดดำส่วนที่ติดต่อกับหลอดเลือดดำฝอย เรียกว่า หลอดเลือดดำเล็ก (Venule)

ลักษณะของหลอดเลือดดำ
(Vein )

 • ผนังบางกว่าหลอดเลือดแดง
 • มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า
 • หลอดเลือดจะแฟบแบน เมื่อไม่มีเลือดภายใน
 • มีลิ้น (Valve) กั้นอยู่ภายในเป็นระยะๆ
 • มีผนัง 3 ชั้น
 

ภาพแสดงลักษณะของหลอดเลือด Artery และ Vein

:: หลอดเลือดฝอย (Capillary)

         หลอดเลือดฝอย เป็นหลอดเลือดที่ทำหน้าที่รับเลือดต่อจากหลอดเลือดแดงเล็ก   จึงมีความดันภายในหลอดเลือดต่ำกว่าหลอดเลือดแดง ขณะที่เลือดไหลผ่านหลอดเลือดฝอย จะมีการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน สารอาหาร น้ำ และของเสียต่างๆ ระหว่างเลือดกับเซลล์ หลอดเลือดฝอยมีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อทั่วร่างกาย


ลักษณะของหลอดเลือดฝอย
(Capillary)

 • มีผนังเบา ๆ เพียงชั้นเดียว เพื่อสะดวกในการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน อาหาร และของเสียระหว่างเลือดกับเซลล์หรือเนื้อเยื่อต่าง ๆ
 • มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7–8 ไมครอน เพื่อให้เม็ดเลือดแดงไหลไปอย่างช้า
 • หลอดเลือดฝอยจะอยู่ระหว่างหลอดเลือดแดงเล็กและหลอดเลือดดำเล็ก โดยประสานกันเป็นตาข่าย เม็ดเลือดขาวสามารถลอดผ่านผนังหลอดเลือดฝอยออกมาได้ เพื่อต่อต้านหรือกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย
 


ภาพแสดงลักษณะของหลอดเลือดฝอย Capillary


[Close]  [Main]  
 
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร     
ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทร. 0-7753-4279 โทรสาร. 0-7753-4277