ระบบประสาทกับกาีรควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ

 


1. ระบบประสาท
2. ระบบประสาทส่วนกลาง
3. ระบบประสาทส่วนปลาย
4. ระบบประสาทอัตโนมัติ
5. นิโรน
6. รอยเชื่อมประสาท
7 . มอเตอร์ยูนิค
8. การควบคุมกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้อำนาจจิต
9. การควบคุมกล้ามเนื้อที่อยู่นอกอำนาจจิต
10. กล้ามเนื้อกระสวย
11. ส่วนรับรู้ในเอ็น
12. รีเฟล็กซ์
13. เวลาปฏิกริยาและเวลาในการเคลื่อนไหว
14.การสั่งงานของระบบประสาทในกล้ามเนื้อกับการฝึก

15. ผลของการออกกำลังกายที่มีต่อระบบประสาทกับการควบคุมกล้ามเนื้อ
16. แบบฝึกหัด

ดูคะแนนแบบทดสอบ

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร     
ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทร. 0-7753-4279 โทรสาร. 0-7753-4277