ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์

จำแนกตามขนาดของเครื่อง แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ


ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computers)


มินิคอมพิวเตอร์ ( Mini computer)


ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputers)

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)

 • มีสมรรถนะในการทำงานสูง
 • ทำงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ดี
 • ใช้ในงานพัฒนาอาวุธ
 • ใช้ในโครงการยานอวกาศ
 • งานวิเคราะห์หรือวิจัยทางฟิสิกส์และเคมี
 • การพยากรณ์อากาศและอุตุนิยมวิทยา


เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computers)

 • ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
 • ใช้งานได้พร้อมกันหลายคน
 • มีศักยภาพในการทำงานด้อยกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
 • ใช้กับงานใหญ่ ๆ ที่มีจำนวนข้อมูลมาก ๆ เช่น งานทางด้านธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง
 • ในไทยมีใช้ที่มหาวิทยาลัยบางแห่งและในกระทรวงต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer)

 • มีขนาดเล็กกว่าแบบแรก ๆ
 • ทำงานได้ช้ากว่า
 • ราคาก็ถูกกว่า
 • จะมีหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลหลายหน่วยเช่นเดียวกับสองแบบแรก
 • ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างเป็นงาน ๆ ไป
 • ส่วนใหญ่จะใช้มากในองค์การขนาดกลาง ทั้งในงานธุรกิจเอกชนและหน่วยงานรัฐบาล
 • ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เครื่อง NEC ของบริษัท NEC และเครื่อง Unisys ของบริษัท Unisys เป็นต้น

ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputers)

 • ขนาดเล็กที่สุด ราคาถูกกว่าสามแบบแรกมาก
 • คุณภาพสูง ทำงานได้รวดเร็ว เหมาะกับงานที่มีปริมาณไม่มากนัก
 • ปัจจุบันนิยมใช้
 • เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คอมพิวเตอร์ส่วนตัว (PC : Personal Computer)

  สามารถแบ่งแยกไมโครคอมพิวเตอร์ตามขนาดของเครื่องได้ดังนี้

1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Destop PC) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดตั้งโต๊ะที่พบเห็นกันได้ทั่วไป เช่น ในสํ านักงาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่เหมาะกับการเคลื่อนย้ายบ่อย

2. แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (laptop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่วางใช้งานบนตักได้ จอภาพที่ใช้เป็นแบบแบนราบชนิดจอภาพผนึกเหลว (Liquid Crystal Display : LCD) นํ้ าหนักของเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้หนักประมาณ 3-8 กิโลกรัม

3. คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว (NoteBook) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดและความหนามากกว่าแล็ปท็อป นํ้ าหนักประมาณ 1.5-3 กิโลกรัม จอภาพแสดงผลเป็นแบบ

ราบชนิดมีทั้งแบบแสดงผลสีเดียว หรือแบบหลายสี โน้ตบุ๊คที่มีขายทั่วไปมีประสิทธิภาพและความสามารถเหมือนกับแล็ปท็อป

4. ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ (palmtop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์สํ าหรับ

ทํ างานเฉพาะอย่าง เช่นเป็นพจนานุกรม เป็นสมุดจนบันทึกประจํ าวัน บันทึกการนัดหมายและการเก็บข้อมูลเฉพาะบางอย่างที่สามารถพกพาติดตัวไปมาได้สะดวก เช่น

- เพนเบสคอมพิวเตอร์ (Pen-Based Computer) เหมาะสํ าหรับผู้ที่ทํ างานภาคสนาม ต้องออกเก็บข้อมูลตามสถานที่ต่างๆ หรือในโกดังตรวจสอบสินค้า จะมีปากกาไฟฟ้าทํ าหน้าที่บันทึกข้อมูลแทนการใช้คีย์บอร์ด

- พีดีเอ (Personal Digital Assistant) มีขนาดเล็กวางบนฝ่ามือได้ ใช้งานแบบ PC มือถือ รวมทั้งเป็น เพนเบสคอมพิวเตอร์ ในตัวคือมีปากกาไฟฟ้าบันทึกข้อมูลได้ด้วย รวมทั้งยัง สามารถบรรจุแผงวงจรการทํ างานของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูล่าได้ด้วย

         คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโครงการยานอวกาศ จัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด???
                                      มินิไมโครคอมพิวเตอร์       ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
 


         
กลับหน้าหลัก กลับหัวข้อการเรียน กลับหน้าก่อน หน้าถัดไป