หน้าหลัก  กำหนดเรียน  ประมวลวิชา เข้าห้องเรียน แหล่งค้นคว้า ถาม-ตอบ ห้องสนทนา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลผู้สอน  ติดต่อข้อมูลพื้นฐาน
 

ชื่อรายวิชา               พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา
รหัสวิชา                  081041
จำนวนหน่วยกิต     3(2-2)      หน่วย     จำนวน   4  คาบ / สัปดาห์ 

 


 คำอธิบายรายวิชา
 

       ศึกษาความหมาย ขอบข่ายของวิทยาศาสตร์การกีฬา ความรู้เบื้องต้นและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่ละสาขา การนำพื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการกีฬาและการออกกำลังกาย ความสัมพันธ์ระหว่างสาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์การกีฬา แนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในและต่างประเทศ    

 

 จุดมุ่งหมายรายวิชา
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย ความมุ่งหมาย ประโยชน์และขอบข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่ละสาขา
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการกีฬาและการออกกำลังกาย
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างสาขาต่างๆของวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในแนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในและต่างประเทศ
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เนื้อหา
 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
2. ความรู้พื้นฐานกายวิภาีคและสรีรวิทยา
3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกกำลังกาย    
4. การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
5. การทดสอบสมรรถภาพ
6. โภชนาการการกีฬา
7. ชีวกลศาสตร์การกีฬา
8. จิตวิทยาการกีฬา
9. เวชศาสตร์การกีฬา
10. ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การกีฬา
11. แนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 


 การวัดผลและประเมินผล

 

1. ทดสอบระหว่างภาค 5 0%
2. สอบปลายภาค 50%

เกณฑ์การประเมินผล T-Score

คะแนน

0-49

50-54

55-59

60-69

70-79

80-84

85-89

90-100

เกรด

E

D

D+

C

C+

B

B+

A

 


 แหล่งค้นคว้า
 

วุฒิพงษ์  ปรมัตถากร. วิทยาศาสตร์การกีฬา. ไทยวัฒนาพานิช.พิมพ์ครั้งที่ 1, กทม.,2542
พิชิต  ภูติจันทร์.(2547). วิทยาศาสตร์การกีฬา.กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์.
สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย.จุลสารวิทยาศาสตร์การกีฬา.ปีที่ 3 ฉบับที่ 2  วันที่ 2 กรกฎาคม 2536