หน้าหลัก   กำหนดเรียน  ประมวลวิชา เข้าห้องเรียน แหล่งค้นคว้า ถาม-ตอบ ห้องสนทนา ข้อมูลผู้เรียน ผู้วิจัย  ติดต่อ

 
 
 ผู้วิจัย
ชื่อ นายนิกร สีแล
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 2
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สถาบันการพลศึกษา   วิทยาเขตชุมพร
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
  วท.ม.วิทยาศาสตร์การกีฬา
กำลังศึกษาต่อ ปร.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
อีเมล์ติดต่อ ืnikorn_si@hotmail.com
nikorn@ipecp.ac.th
   ผู้วิจัย
 
ชื่อ นางนภากร บุญเส็ง
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 2
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สถาบันการพลศึกษา   วิทยาเขตชุมพร
หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.ม. การบริหารการศึกษา
อีเมล์ติดต่อ ืnapakorn9@hotmail.com
napakorn@ipecp.ac.th