หน้าหลัก  กำหนดเรียน  ประมวลวิชา เข้าห้องเรียน แหล่งค้นคว้า ถาม-ตอบ ห้องสนทนา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลผู้สอน  ติดต่อ


เลือกหน่วยการเรียนที่ต้องการ 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
2. ความรู้พื้นฐานกายวิภาีคและสรีรวิทยา
3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกกำลังกาย    
4. การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
5. การทดสอบสมรรถภาพ
6. โภชนาการการกีฬา
7. ชีวกลศาสตร์การกีฬา
8. จิตวิทยาการกีฬา
9. เวชศาสตร์การกีฬา
10. ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การกีฬา
11. แนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 แบบทดสอบ

ตรวจดูผลการเรียน : หน่วยที่ 1     หน่วยที่ 2   หน่วยที่ 3   หน่วยที่ 4    หน่วยที่ 5  
                                หน่วยที่ 6     หน่วยที่ 7    หน่วยที่ 8   หน่วยที่ 9   หน่วยที่ 10
                                หน่วยที่ 11