แบบทดสอบ
ป้อน LOG IN ก่อนเข้าทำข้อสอบค่ะ
UserName :
Password :


[หากประสงค์จะทำข้อสอบ โปรดติดต่อขอรหัสผ่านจาก อาจารย์ผู้สอน ]

ข้อแนะนำในการทำแบบทดสอบ
  1. การทำแบบทดสอบถือเป็นการทบทวนความรู้ที่เรียนมา  หากนักศึกษายังไม่พร้อมที่จะทำข้อสอบ
ควรที่จะกลับไปทบทวนให้มั่นใจก่อน
2. ในการเก็บคะแนนนักศึกษามีสิทธิ์ทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว ขอให้นักศึกษาใส่ชื่อของตน และทำข้อสอบให้ทุกข้อ