เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาและการออกกำลังกาย
เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายความแตกต่างระหว่างกีฬาและการออกกำลังได้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและอธิบายคุณค่า ความสำคัญและประโยชน์ของการออกกำลังและกีฬาได้
เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายและบอกหลักการการเลือกวิธีการ และกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้
เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายและบอกข้อดีข้อเสียในการออกกำลังกายในวัยต่างๆ และการออกกำลังกายในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพได้
 

การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างร่างกาย การออกกำลังกายและการกีฬามีความแตกต่างกัน แต่มีคุณค่าความสำคัญเช่นเดียวกันผิวหนังเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่มองเห็นได้ภายนอกประกอบด้วยเซลล์หลายชนิดเรียงตัวเป็นชั้นทำหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเป็นขั้นแรกและทางผ่านเข้าออกของสารบางอย่าง
การออกกำลังหรือการเล่นกีฬาคนเราทุกคนต่างมีความต้องการ เพียงแต่ปริมาณมากน้อยต่างกัน ซึ่งให้เกิดความเหมาะสมเช่น อายุ เพศ วัย สภาพร่างกาย เป็นต้น
การออกกำลังกายหรือกีฬามีหลายชนิดการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคมมากกว่าการเลือกกิจกรรมที่ไม่มีความเหมาะสม

ในการออกกำลังกายมีทั้งคุณและโทษถ้าปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนตามหลักการของการออกกำลังกายหรือการเสริมสร้างร่างกายจะส่งเสริมให้เกิดประโยชน์มาขึ้นและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาได
ร่างกายของคนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติ เช่น ความสูง น้ำหนัก เป็นต้น และปัจจัยอื่นก็เป็นตัวแปรในการเลือกการออกกำลังกาย เช่น อายุ เพศ วัย หรืออาการป่วยเป็นโรคต่างๆ การเลือกกิจกรรมที่ดีถูกต้องและสามารถควบคุมได้จะเกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุด

 
    ความหมายและความแตกต่างของการออกกำลังกายและกีฬา
  คุณค่าของการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
  ประโยชน์ของการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
  ความต้องการ  การเล่นกีฬา  และออกกำลังกาย
  ประเภทของการออกกำลังกาย
  การพิจารณาเลือกกิจกรรมกีฬาหรือออกกำลังกาย
  ขั้นตอนการออกกำลังกาย
  หลักการออกกำลังกายที่จะส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
  การออกกำลังกายในวัยต่างๆ
  การออกกำลังกายในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ 
  บทสรุป
  กิจกรรม
  แบบดสอบ

 
คำแนะำนำ...คลิกเลือกหัวข้อการเรียน หรือ คลิกปุ่ม Next เพื่อเรียนตามลำดับ

         
กลับหน้าหลัก     หน้าถัดไป