ให้นักศึกษาอภิปรายและสรุปหลังเรียนเรื่อง
มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด



      

 
หมายเหตุ : ส่งงาน Nikorn_si@hotmail.com # Napakorn9@hotmail.com หรือ ส่งทางกระดาน ถาม-ตอบ


         
กลับหน้าหลัก กลับหัวข้อการเรียน กลับหน้าก่อน หน้าถัดไป