การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 
  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและอธิบายความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้
ผู้เรียนบอกวิธีการและขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพทางกายของแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศได้
ผู้เรียนบอกวิธีการและขั้นตอนทดสอบสมรรถภาพทางกายการทำงานของหัวใจและประสิทธิภาพในการไหลเวียนโลหิตได้ ้
ผู้เรียนบอกวิธีการและขั้นตอนทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ได้
ผู้เรียนทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ ได้
 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย หมายถึงการวัดระดับความสามารถของร่างกายหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ต้องการวัดเพื่อประเมินระดับความสามารถว่าดีมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความเร็ว พลังกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว ความคล่องแคล่วว่องไว และความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศที่นิยมได้แก่ แบบทดสอบ AAHPERD แบบทดสอบ JASA แบบทดสอบฟิสสิคอล เบสท์ และแบบทดสอบ ICSPFT
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การทำงานของหัวใจและประสิทธิภาพในการไหลเวียนโลหิต ได้แก่ แบบทดสอบการวิ่งระยะทาง 2.4 กิโลเมตร แบบทดสอบ 1.5 mile Run Test (วิ่ง 1.5 ไมล์) แบบทดสอบ 1 mile Walk Test (เดิน 1 ไมล์) และ แบบฮาร์วาร์ดสเตปเทส (Harvard Step Test)
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ได้แก่ การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยแรงเหยียดขา แรงเหยียดหลัง แรงบีบมือ และ 1RM Test
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย พลังของกล้ามเนื้อ ได้แก่ การทดสอบด้วยยืนกระโดดไกล ยืนกระโดดสูง
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความทนทานของกล้ามเนื้อ ได้แก่ การทดสอบด้วยลุกนั่ง 30 วินาที (Sit- Up Test) การดึงข้อ งอแขนห้อยตัว (Pull up) การดันพื้น(Push Up Test)
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความความอ่อนตัว ได้แก่ การทดสอบความอ่อนตัวด้านหน้า โดยการนั่งก้มตัวให้มากที่สุด
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความคล่องแคล่วว่องไว ได้แก่ การทดสอบความวิ่งเก็บของระยะ 10 เมตร โดยให้ทำเวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

 
     ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และขอบข่ายของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
   แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไก
   แบบทดสอบความสามารถทั่วไป
   แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ
   แบบทดสอบการทำงานของหัวใจและประสิทธิภาพในการไหลเวียนโลหิต
  การทดสอบความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ
  การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  การทดสอบพลังของกล้ามเนื้อ
  การทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อ
  การทดสอบความอ่อนตัว
 
การทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว  
  บทสรุป
  กิจกรรม
  แบบดสอบ 
คำแนะำนำ...คลิกเลือกหัวข้อการเรียน หรือ คลิกปุ่ม Next เพื่อเรียนตามลำดับ

         
กลับหน้าหลัก     หน้าถัดไป