วิ่งเก็บของ (Agility Shuttle Run )

วิธีปฏิบัติ ( Procedure )

1. พื้นที่ที่ใช้ในการทดสอบวิ่งเก็บของ ( Agility Shuttle Run Test )เป็นพื้นที่ไม่ลื่น มี

ขนาดความยาว 10 เมตร

2. ให้ขีดเส้นหรือใช้เทปกำหนดระยะให้ชัดเจน ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดจะมีวงกลม 2

วงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซ.ม. ให้วางท่อนไม้ขนาด 2 ท่อน ขนาด 5 x 5 x

10 ซ.ม. ในวงกลมด้านในด้านหนึ่ง

3. ให้ผู้รับการทดสอบยืนที่เส้นเริ่ม เท้าข้างใดข้างหนึ่งชิดเส้นเริ่ม

4 . เมื่อได้ยินสัญญาณ “ เริ่ม ” หรือเสียงนกหวีด ให้เริ่มจับเวลา โดยผู้ทดสอบวิ่ง

ไปหยิบท่อนไม้ ในวงกลมอีกด้านหนึ่ง กลับมาวางในวงกลมหลังเส้นเริ่ม แล้ว

กลับตังวิ่งไปหยิบอีกท่อนหนึ่งมาวางในวงกลมหลังเส้นเริ่ม

5 . เมื่อวิ่งผ่านจุดสิ้นสุด ( Finish ) โดยวางท่อนไม้อันที่ 2 ในวงกลมด้วย แล้ว

หยุดเวลาและบันทึกผลหน่วยเป็นวินาที

อุปกรณ์ ( Equipment required )

1. นาฬิกาจับเวลา ( Stop Watch )

2. พื้นที่ทดสอบที่ไม่ลื่น ( Flat non – slip Surface )

3. กรวย ( Cones )

4. เทป ( Measurement Tape )

5. ม่อนไม้ 2 ท่อน

ตารางแสดงผลการทดสอบวิ่งเก็บของ

( Agility Shuttle Run Ratings : Seconds )

ชาย

หญิง

อายุ

คะแนน

10

11

12

13

อายุ

คะแนน

10

11

12

13

10

11.9

11.5

11.2

11.3

10

12.5

11.9

11.9

12.0

9

12.3

11.6

11.4

11.4

9

13.0

12.2

12.1

12.2

8

12.6

11.8

11.6

11.6

8

13.4

12.4

12.3

12.4

7

13.0

11.9

11.7

11.7

7

13.9

12.7

12.6

12.7

6

13.4

12.1

11.9

11.9

6

14.3

12.9

12.8

12.9

5

13.7

12.2

12.0

12.0

5

14.8

13.2

13.0

13.1

4

14.1

12.3

12.1

12.2

4

15.2

13.4

13.3

13.4

3

14.5

12.5

12.3

12.3

3

15.7

13.7

13.5

13.6

2

14.8

12.6

12.4

12.5

2

16.1

13.9

13.7

13.8

1

15.2

12.8

12.6

12.7

1

16.6

14.2

14.0

14.1

0

15.6

13.0

12.8

12.8

0

17.0

14.4

14.2

14.3         
กลับหน้าหลัก กลับหัวข้อการเรียน กลับหน้าก่อน หน้าถัดไป