แบบทดสอบความสามารถทั่วไป ( General Motor Fitness Test)
เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบความสามารถทั่วไป มีรายการทดสอบที่คลายคลึงกัน เช่น

2. 2.1 แบบทดสอบความสามารถทางกลไกทั่วไปของนิวตัน ( Newton ’s Motor Ability Test)

2. 2.2 แบบทดสอบความสามารถทางกลไกของสก๊อต ( Scott Motor Ability Test)

2. 2.3 แบบทดสอบความสามารถทางกลไกของแบร์โวร์ ( Barrow Motor Ability Test)

2. 2.4 แบบทดสอบความสามารถในการเล่นกีฬาทั่วไป โดยวัดจากความสามารถทางด้านกลไกลของโคเซ็น ( The Coizen’s Test of General Athletic Ability)

2. 2.5 แบบทดสอบความสามารถทางกลไกของลาร์สัน ( Larson’s Motor Ability Test)

2.2.6 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกทั่วไปของแม็คคลอย ( McCloy’s General Motor Ability Test)
         
กลับหน้าหลัก กลับหัวข้อการเรียน กลับหน้าก่อน หน้าถัดไป