แบบทดสอบการทำงานของหัวใจและประสิทธิภาพในการไหลเวียนโลหิต ( Cardio-Vascular Test)

2.4. 1 แบบทดสอบการวิ่งระยะทาง 2.4 กิโลเมตร

การทดสอบโดยวิธีนี้จะให้วิ่งหรือเดินสลับวิ่งได้เป็นระยะทาง 2.4 กิโลเมตร โดยไม่หยุด จับเวลาที่ทำได้ไปเทียบกับตารางตามกลุ่มอายุและเพศ การทดสอบนี้เพื่อให้ความสมบูรณ์ของตัวเอง แต่ไม่ควรฝืนจนเกิดกำลัง และอาจใช้เป็นเครื่องประเมินความก้าวหน้าในโปรแกรมการฝึก ( Training Program) ของแต่ละกลุ่มได้

 

ตาราง แสดงการเปรียบเทียบระดับความสมบูรณ์ในการวิ่งระยะทาง 2.4 กิโลเมตร

ระดับ

ความฟิต

อาย (ปี)

13-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

ต่ำมาก (ชาย)

(หญิง)

ต่ำ (ชาย)

(หญิง)

พอใช้ (ชาย)

(หญิง)

ดี (ชาย)

(หญิง)

ดีมาก (ชาย)

(หญิง)

ดีเลิศ (ชาย)

(หญิง)

>15.31

>18.31

12.11-15.30

16.55-18.30

10.49-12.10

14.31-16.54

9.41-10.48

12.30-14.30

8.37-9.40

11.50-12.29

<8.37

<11.50

>16.01

>19.01

14.04-16.00

18.31-19.00

12.01-14.00

15.55-18.30

10.46-12.00

13.31-15.54

9.45-10.45

12.30-13.00

<9.45

<12.30

 

>16.31

>19.31

14.44-16.30

19.01-19.30

12.31-14.45

16.31-19.00

11.01-12.30

14.31-16.30

10.00-11.00

13.00-14.30

<10.00

<13.00

>17.31

>20.01

15.36-17.30

19.31-20.00

13.01-15.35

17.31-19.30

11.31-13.00

15.56-17.30

10.30-11.30

13.45-15.55

<10.30

<13.45

>19.01

>20.31

17.01-19.00

20.01-20.30

14.31-17.00

19.01-20.00

12.31-14.30

16.31-19.00

11.00-12.30

14.30-16.30

<11.00

<14.30

>20.01

>21.01

19.01-20.00

21.30-21.31

16.16-19.00

19.31-20.30

14.00-16.15

17.31-19.30

11.15-13.59

16.30-17.30

<11.15

<16.30

2.4.2 แบบทดสอบ 1.5 mile Run Test (วิ่ง 1.5 ไมล์)

การทดสอบการทดสอบสมรรถภาพความทนทานของการไหลเวียนโลหิตและการหายใจ วิธีที่ง่ายที่สุดอีกวิธีการหนึ่งคือการทดสอบด้วยการวิ่งระยะทาง 1.5 ไมล์ ซึ่งคิดค้นวิธีการทดสอบ โดย เคนเนท คูเปอร์ ซึ่งใช้หลักการคนที่มีสมรรถภาพความทนทานของการไหลเวียนโลหิต และการหายใจดีย่อมใช้เวลาในการวิ่งน้อยกว่าคนที่มีสมรรถภาพความทนทานของการไหลเวียน โลหิตและการหายใจไม่ดีอย่างไรก็ตามการวิ่งระยะทาง 1.5 ไมล์ ไม่นิยมใช้ทดสอบในกลุ่มคนที่มี อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไปที่ไม่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพราะอาจเกิดอันตรายได้ง่ายและไม่นิยมใช้ ทดสอบกับบุคคลทีมีปัญหาเรื่องข้อเข่า ข้อเท้า หรือคนอ้วนในการทดสอบนั้นควรหลีกเลี่ยงวันที่มี การอากาศเย็นจัดหรืออากาศร้อนจัด และในการทดสอบโดยให้วิ่งหรือวิ่งสลับเดินตลอดระยะทางก็ ได้เมื่อสิ้นสุดการทดสอบให้นำเวลาที่ได้จากการทดสอบมาเปรียบเทียบเกณฑ์การทดสอบ เพื่อ ประเมินผลว่าสมรรถภาพทางกายฯ ดีหรือไม่

 วิธีการทดสอบและการประเมิน

ผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งหรือวิ่งสลับเดินได้ตลอดระยะทางจับเวลาการทดสอบและนำเวลาทำได้จากการทดสอบเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมิน

 

ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การทดสอบ วิ่งระยะทาง 1.5 ไมล์

เกณฑ์

13-19 ปี

20-29 ปี

30-39 ปี

40-49 ปี

50-59 ปี

60 ปีขึ้นไป

ชาย

ต่ำ

ค่อนขางต่ำ

ปานกลาง

ดี

ดีเยี่ยม

ดีที่สุด

 

>15.30

12.11-15.30

10.49-12.10

9.41-10.48

8.37-9.40

<8.37

 

>16.00

14.01-16.00

12.01-14.00

10.46-12.00

9.45-10.45

<9.45

 

>16.30

14.44-16.30

12.31-14.45

11.01-12.30

10.00-11.00

<10.00

 

>17.30

15.36-17.30

13.01-15.35

11.31-13.00

10.30-11.30

<11.00

 

>19.00

17.01-19.00

14.31-17.00

12.31-14.30

11.00-12.30

<11.00

 

>20.00

19.01-20.00

16.16-19.00

14.00-16.15

11.15-13.59

<11.15

หญิง

ต่ำ

ค่อนขางต่ำ

ปานกลาง

ดี

ดีเยี่ยม

ดีที่สุด

 

>18.30

16.55-18.30

14.31-16.54

12.30-14.30

11.50-12.29

<11.50

 

 

>19.00

18.31-19.00

15.55-18.30

13.31-15.54

12.30-13.30

<12.30

 

>19.30

19.01-19.30

16.31-19.00

14.31-16.30

13.00-14.30

<13.00

 

>20.00

19.30-20.00

17.31-19.30

15.56-17.30

13.45-15.55

<13.45

 

>20.30

20.01-20.30

19.01-20.00

16.31-19.00

14.30-16.30

<14.30

 

 

>21.00

20.31-21.31

19.31-20.30

17.31-19.30

16.30-17.30

<16.30

ที่มา Allyn and Bacon. 1997

 

2.4.3 แบบทดสอบ 1 mile Walk Test (เดิน 1 ไมล์)

การเดิน 1 ไมล์ เป็นอีกวิธีการทดสอบสมรรถภาพความทนทานของการไหลเวียนโลหิต และการหายใจแบบง่ายๆ อย่างไรก็ตามก็ไม่นิยมใช้กับบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่า ข้อเท้า หรือคนที่อ้วน เพราะจะทำให้เกิดแรงกดทับที่ข้อต่อเหล่านั้นมากขึ้นการทดสอบนี้ใช้หลักการเดียว กันกับการวิ่ง 1.5 ไมล์กล่าวคือคนที่มีสมรรถภาพความทนทานของการไหลเวียนโลหิตและการหายใจดีจะใช้เวลาในการเดินน้อยกว่าคนที่มีสมรรถภาพความทนทานของการไหลเวียนโลหิตและการหายใจ ไม่ดี จากนั้นนำเวลาที่ได้จากการทดสอบมาเปรียบเทียบเกณฑ์การทดสอบเพื่อประเมินผล

ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การทดสอบ เดิน 1 ไมล์

เกณฑ์

13-19 ปี

20-29 ปี

30-39 ปี

40 ปีขึ้นไป

ชาย

ต่ำ

ค่อนขางต่ำ

ปานกลาง

ดี

ดีเยี่ยม

 

>17.30

16.01-17.30

14.01-16.00

12.30-14.00

<12.30

 

>18.00

16.31-18.00

14.31-16.30

14.31-16.30

<13.00

 

>19.00

17.31-19.00

15.31-17.30

16.31-17.30

<13.30

 

>21.30

18.31-21.30

16.01-18.30

14.00-16.00

<14.00

หญิง

ต่ำ

ค่อนขางต่ำ

ปานกลาง

ดี

ดีเยี่ยม

 

>18.01

16.31-18.00

14.31-16.30

13.31-14.30

<13.00

 

>18.31

17.01-18.30

15.01-17.00

13.31-15.00

<13.30

 

>19.31

18.01-19.30

16.01-18.00

14.01-16.00

<14.00

 

>20.01

19.31-20.00

18.00-19.00

14.31-17.59

<14.30

ที่มา Allyn and Bacon. 1997

2.4.3 การทดสอบแบบฮาร์วาร์ดสเตปเทส (Harvard Step Test)

ในการทดสอบด้วยวิธีนี้จะใช้การก้าวขึ้นลงม้าทดสอบ ซึ่งเป็นวิธีการใช้หาปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุดที่ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีของ Harvard Step Test โดยใช้ม้าทดสอบที่มีความสูงต่างกัน 4 ขนาด ดังนี้

1. ม้าสูง 45 cm. สำหรับคนสูง 180 cm. ขึ้นไป

2. ม้าสูง 40 cm. สำหรับคนสูง 170 - 179 cm.

3. ม้าสูง 35 cm. สำหรับคนสูง 160 - 169 cm.

4. ม้าสูง 30 cm. สำหรับคนสูง ต่ำกว่า 160 cm.

และใช้ metronome ( เครื่องให้จังหวะ ) ในการทำจังหวะการก้าวเดิน

 วิธีปฏิบัติ( Procedure )

1. เลือกม้าทดสอบให้ตรงกับความสูงของผู้ทดสอบ

2. ตั้งจังหวะของเครื่องให้จังหวะ 120 ครั้ง / นาที รอบละ 4 จังหวะ

3. ผู้ทดสอบยืนตรงข้างหน้าม้าทดสอบพร้อมปฏิบัติเมื่อได้รับสัญญาณ

4. จังหวะในการก้าวให้ก้าวเท้าขวาขึ้นบนม้า ก้าวเท้าซ้ายขึ้นชิดเท้าขวา ก้าวเท้า

ขวาลงจากม้า ก้าวเท้าซ้ายลงชิดเท้าขวา

5. ผู้ชายทดสอบ 5 นาที, ผู้หญิงทดสอบ 4 นาที ถ้าหากทำ ไม่ครบให้จับ

เวลาเท่าที่ทำได้

6. การจับเวลา ให้จับเวลา 30 วินาที และเริ่มจับชีพจรขณะนั่งพักนาทีที่ 1 - 1.30,

2 - 2.30 และ 3 - 3.30

อุปกรณ์ ( Equipment required )

ม้าทดสอบขนาดต่าง ๆ

การบันทึกผล ( Record )

ในการคิดคะแนนให้เอาผลรวมของการจับชีพจรขณะพักทั้ง 3 ครั้งมารวมกันแล้วนำมาคำนวณตามสูตร ดังนี้

สูตร

คะแนน = 100 x เวลาที่ทำได้เป็นวินาที

2 x ผลบวกชีพจรขณะพัก

หรือ

คะแนน = 100 x เวลาที่ทำได้เป็นวินาที

5.5 x ชีพจรที่นับได้ครั้งแรก

ตารางแสดงผลการทดสอบการก้าวขึ้น – ลงม้า

ผลการประเมิน

คะแนน

ดีเยี่ยม

> 90

ดีมาก

80 – 89

ดี

65 – 79

พอใช้

55 – 64

ต่ำ

< 54

ตารางแสดงค่าคะแนนของการทดสอบ Step Test ชาย

ชีพจร

คะแนน

ชีพจร

คะแนน

ชีพจร

คะแนน

ชีพจร

คะแนน

100

150

122

123

148 -149

101

189 -191

79

101

149

123

122

150

100

192 -193

78

102

147

124

121

151 -152

99

194 -196

77

103

146

125

120

153

98

197 -198

76

104

144

126

119

154 -155

97

199 -201

75

105

143

127

118

156 -157

96

202 -204

74

106

142

128

117

158

95

205 -206

73

107

140

129

116

159 -160

94

207 -209

72

108

139

130

115

161 -162

93

210 -212

71

109

138

131 -132

114

163

92

213 -215

70

110

136

133

113

164 -165

91

216 -218

69

111

135

134

112

166 -167

90

219 -222

68

112

134

135

111

168 -169

89

223 - 225

67

113

133

136

110

170 -171

88

226 -229

66

114

132

137-138

109

172 -173

87

230 -232

65

115

130

139

108

174 -175

86

233 -236

64

116

129

140

107

176 -177

85

237 -239

63

117

128

141-142

106

178 -179

84

240 -243

62

118

127

143

105

180 -181

83

244 -247

61

119

126

144

104

182 -184

82

248 -250

60

120

125

145 -146

103

185 -186

81

 

 

121

124

147

102

187 -188

80

 

 

ตารางแสดงค่าคะแนนของการทดสอบ Step Test หญิง

ชีพจร

คะแนน

ชีพจร

คะแนน

ชีพจร

คะแนน

ชีพจร

คะแนน

110

109

132

91

154

78

183

66

111

108

133

90

155

77

184

65

112

107

134

90

156 -157

77

185

65

113

106

135

89

158 -159

76

186

65

114

105

136

88

160 -161

75

187

65

115

104

137

88

162

74

188

65

116

103

138

87

163

74

189

64

117

102

139

86

164

73

190

63

118

102

140

86

165

73

191

63

119

101

141

85

166

72

192

63

120

100

142

85

167

72

193

62

121

99

143

84

168 -169

71

194

62

122

98

144

83

170

71

195

61

123

98

145

83

171

70

196

61

124

97

146

82

172

70

197

60

125

96

147

82

173

70

198

60

126

95

148

81

174

69

199

60

127

95

149

81

175

69

200

60

128

94

150

80

176

68

201

59

129

93

151

80

177

68

203

59

130

92

152

79

178 -179

67

204

58

131

92

153

78

181 -182

66

 

 

ที่มา วุฒิพงษ์ ปรมัตถากรและอารีปรมัตถากร :2545         
กลับหน้าหลัก กลับหัวข้อการเรียน กลับหน้าก่อน หน้าถัดไป