การทดสอบความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ

การทดสอบความแข็งแรง วิธีการทดสอบมากมายหลายวิธีดังนี้

2.5.1.1 การวัดแรงเหยียดขา (Leg Dynamometer Test)

 

วิธีปฏิบัติ( Procedure )

ผู้รับการทดสอบยืนบนฐานของไดนาโมมิเตอร์ เท้าขนานกัน ห่างกันประมาณ 6 นิ้ว

ศีรษะตรง หลังตรง เหยียดนิ้วมือลงด้านล่างจับที่ท่อเหล็ก ผู้ทดสอบเอาโซ่ที่ด้านจับคล้องกับตะขอที่ตัวไดนาโมมิเตอร์ โดยปรับให้โซ่ตึงผู้รับการทดสอบเงยหน้าตามองตรง หลังตรง ย่อเข่าเล็กน้อยทำมุมประมาณ 115 ถึง 125 องศา ให้ที่จับอยู่เลยหัวเข่าเล็กน้อยบริเวณหน้าขา

 อุปกรณ์ ( Equipment required )

เครื่องวัดแรงเหยียดขา ( Leg Dynamometer )

การบันทึกผล ( Record )

1. ให้ทำการทดสอบ 2 ครั้ง พิจารณาจากครั้งที่ดีที่สุด

2. ออกแรงดึงเต็มที่ โดยเหยียดขาขึ้น พร้อมออกแรงดึง

3. บันทึกค่าที่มากที่สุดละเอียดถึง 0.5 กิโลกรัม นำผลที่ได้มาหารน้ำหนักตัวและ

แปรผล

ตารางแสดงผลการวัดแรงเหยียดขา

 

ระดับอายุ ( ปี ) หญิง ( กก ./ นน )

ระดับ
สมรรถภาพ

10 – 12

13 – 16

17 – 19

20 – 30

31 – 40

41 – 50

51 – 60

1.32

1.47 ขึ้นไป

1.7 ขึ้นไป

1.51 ขึ้นไป

1.20 ขึ้นไป

1.09 ขึ้นไป

1.25 ขึ้นไป

ดีมาก

1.11 – 1.31

1.28 – 1.46

1.40 – 1.69

1.28 – 1.50

1.03 – 1.19

0.95 – 1.08

1.03 – 1.24

ดี

0.70 – 1.10

0.90 – 1.27

1.10 – 1.30

0.81 – 1.27

0.68 – 1.02

0.65 – 0.94

0.57 – 1.02

พอใช้

0.49 – 0.69

0.71 – 0.89

0.90 – 1.09

0.58 – 0.80

0.52 – 0.67

0.51 – 0.64

0.35 – 0.56

ค่อนข้างต่ำ

0.48 ลงมา

0.70 ลงมา

0.89 ลงมา

0.57 ลงมา

0.51 ลงมา

0.50 ลงมา

0.34 ลงมา

ต่ำ

 

ระดับอายุ ( ปี ) ชาย ( กก ./ นน )

ระดับสมรรถภาพ

10 – 12

13 – 16

17 – 19

20 – 30

31 – 40

41 – 50

51 – 60

1.95 ขึ้นไป

2.44 ขึ้นไป

2.31 ขึ้นไป

2.42 ขึ้นไป

2.11 ขึ้นไป

1.84 ขึ้นไป

1.84 ขึ้นไป

ดีมาก

1.65 – 1.94

2.11 – 2.43

2.11 – 2.30

2.21 – 2.41

1.90 – 2.10

1.64 – 1.83

1.66 – 1.83

ดี

1.04 – 1.64

1.44 – 2.10

1.70 – 2.10

1.79 – 2.20

1.44 – 1.89

1.24 – 1.63

1.28 – 1.65

พอใช้

0.74 – 1.03

1.11 – 1.43

1.50 – 1.69

1.50 – 1.69

1.22 – 1.43

1.04 – 1.23

1.09 – 1.21

ค่อนข้างต่ำ

0.73 ลงมา

1.10 ลงมา

1.49 ลงมา

1.49 ลงมา

1.21 ลงมา

1.03 ลงมา

1.08 ลงมา

ต่ำ

 2.5.1.2 การวัดแรงเหยียดหลัง (Back Dynamometer Test )

วิธีปฏิบัติ( Procedure )

ให้ผู้รับการทดสอบยืนบนฐานของไดนาโมมิเตอร์ เท้าขนานกัน ห่างกันประมาณ 6 นิ้ว

ศีรษะตรง หลังตรง เหยียดนิ้วมือลงด้านล่างจับที่ท่อเหล็ก ผู้ทดสอบเอาโซ่คล้องกับขอ ที่ตัวไดนาโมมิเตอร์โดยปรับให้โซ่ตึง ผู้รับการทดสอบก้มศีรษะลงมาเล็กน้อย แต่เข่าต้องตึงตลอดเวลา

 อุปกรณ์ ( Equipment required )

เครื่องวัดแรงเหยียดหลัง ( Back Dynamometer )

การบันทึกผล ( Record )

1. ให้ทำการทดสอบ 2 ครั้ง พิจารณาจากครั้งที่ดีที่สุด

2. ออกแรงดึงเต็มที่ โดยเหยียดหลังขึ้น พร้อมออกแรงดึง

3. บันทึกผล นำค่าที่ได้มาหารน้ำหนักตัวและแปรผล

ตารางแสดงผลการวัดแรงเหยียดหลัง

ระดับอายุ ( ปี ) หญิง ( กก ./ นน .)

ระดับสมรรถภาพ

10 – 12

13 – 16

17 – 19

20 – 30

31 – 40

41 – 50

51 – 60

1.31 ขึ้นไป

1.35 ขึ้นไป

1.28 ขึ้นไป

1.26 ขึ้นไป

1.12 ขึ้นไป

0.80 ขึ้นไป

0.92 ขึ้นไป

ดีมาก

1.12 – 1.30

1.20 – 1.34

1.17 – 1.27

1.08 – 1.25

0.96 – 1.11

0.70 – 0.79

0.78 – 0.91

ดี

0.73 – 1.11

0.89 – 1.19

0.94 – 1.16

0.71 – 1.07

0.63 – 0.95

0.49 – 0.69

0.49 – 0.77

พอใช้

0.54 – 0.72

0.74 – 0.88

0.83 – 0.93

0.53 – 0.70

0.47 – 0.63

0.39 – 0.48

0.35 – 0.48

ค่อนข้างต่ำ

0.53 ลงมา

0.73 ลงมา

0.82 ลงมา

0.52 ลงมา

0.46 ลงมา

0.38 ลงมา

0.34 ลงมา

ต่ำ

 

ระดับอายุ ( ปี ) ชาย ( กก ./ นน .)

ระดับสมรรถภาพ

10 – 12

13 – 16

17 – 19

20 – 30

31 – 40

41 – 50

51 – 60

1.64 ขึ้นไป

2.09 ขึ้นไป

2.09 ขึ้นไป

2.07 ขึ้นไป

1.84 ขึ้นไป

1.92 ขึ้นไป

1.86 ขึ้นไป

ดีมาก

1.38 – 1.63

1.85 – 2.08

1.88 – 2.08

1.86 – 2.06

1.65 – 1.83

1.58 – 1.91

1.52 –1.85

ดี

0.85 – 1.37

1.36 – 1.84

1.45 – 1.87

1.43 – 1.85

1.26 – 1.64

0.89 – 1.57

0.83 – 1.51

พอใช้

0.59 – 0.84

1.12 – 1.35

1.24 – 1.44

1.22 – 1.42

1.07 – 1.25

0.55 – 0.88

0.49 – 0.82

ค่อนข้างต่ำ

0.58 ลงมา

1.11 ลงมา

1.23 ลงมา

1.21 ลงมา

1.06 ลงมา

0.54 ลงมา

0.48 ลงมา

ต่ำ

2.5.1.3 การวัดแรงบีบมือ (Hand Grip Test)

 

วิธีปฏิบัติ( Procedure )

ให้ผู้รับการทดสอบ เช็ดมือให้แห้ง แล้วจับเครื่องวัดแรงบีบให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมให้เป็นเส้นตรงกับแขนท่อนล่าง และปล่อยห้อยลงใกล้ขาท่อนบน ควรจัดที่จับเครื่องมือให้เหมาะสมกับมือของผู้วัด ใช้มือข้างที่ถนัด บีบเครื่องวัดเต็มที่โดยใช้แรงให้มากที่สุด

 อุปกรณ์ ( Equipment required )

เครื่องวัดแรงบีบมือ ( Hand Grip Dynamometer )

การบันทึกผล ( Record )

1. ให้ทำการทดสอบ 2 ครั้ง พิจารณาจากครั้งที่ดีที่สุด

2. ระหว่างการทดสอบ พยายามอย่าให้มือหรือเครื่องวัดถูกร่างกาย หรือใช้มือแนบ

ลำตัว

3. เมื่อบีบเต็มที่แล้วบันทึกผล

4. บันทึกผล นำค่าที่ได้มาหารน้ำหนักตัวและแปรผล

ตารางแสดงผลการวัดแรงบีบมือ

 

ระดับอายุ ( ปี ) หญิง ( กก ./ นน . )

ระดับสมรรถภาพ

10 – 12

13 – 16

17 – 19

20 – 30

31 – 40

41 – 50

51 – 60

.67 ขึ้นไป

.70 ขึ้นไป

.67 ขึ้นไป

.65 ขึ้นไป

.55 ขึ้นไป

.52 ขึ้นไป

.43 ขึ้นไป

ดีมาก

.61 – .66

.63 – .96

.63 – .66

.59 – .64

.51 – .54

.47 – .51

.40 – .42

ดี

.45 – .60

.48 – .62

.52 – .62

.45 – .58

.43 – .50

.35 – .46

.32 – .39

พอใช้

.38 – .44

.41 – .47

.48 – .51

.39 – .44

.39 – .42

.30 – .34

.29 – .31

ค่อนข้างต่ำ

.37 ลงมา

.40 ลงมา

.47 ลงมา

.38 ลงมา

.38 ลงมา

.29 ลงมา

.28 ลงมา

ต่ำ

 

ระดับอายุ ( ปี ) ชาย ( กก ./ นน .)

ระดับสมรรถภาพ

10 – 12

13 – 16

17 – 19

20 – 30

31 – 40

41 – 50

51 – 60

.90 ขึ้นไป

.89 ขึ้นไป

.90 ขึ้นไป

.89 ขึ้นไป

.81 ขึ้นไป

.70 ขึ้นไป

.67 ขึ้นไป

ดีมาก

.75 – .89

.81 – .88

.84 – .89

.83 – .88

.74 – .80

.66 – .69

.62 – .66

ดี

.44 – .74

.63 – .80

.71 – .83

.67 – .82

.60 – .73

.56 – .65

.52 – .61

พอใช้

.30 – .43

.55 – .62

.66 – .70

.60 – .66

.54 – .59

.51 – .55

.47 – .51

ค่อนข้างต่ำ

.29 ลงมา

.54 ลงมา

.65 ลงมา

.59 ลงมา

.53 ลงมา

.50 ลงมา

.46 ลงมา

ต่ำ

          
กลับหน้าหลัก กลับหัวข้อการเรียน กลับหน้าก่อน หน้าถัดไป