การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (1 RM Test)
นอกจาก จะทำการทดสอบด้วยเครื่องมือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสามารถทดสอบการยกน้ำหนักก็ได้ โดยใช้วิธีการยกน้ำหนักให้ได้มากที่สุดใน 1 ครั้ง ( one-repetition maximum) เมื่อทดสอบได้ค่าที่สูงสุดแล้วนำมาคำนวณหาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตามสูตร

ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ= 1 RM weight

body weight

นำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบเกณฑ์ตามตารางเพื่อประเมินผลการทดสอบต่อไป

 ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การทดสอบ 1 RM Test

Test

Very poor

Poor

Average

Good

Excellent

Superior

men

Bench press

Biceps curl

Shoulder press

Leg press

 

<50

<30

<40

<160

 

50-99

30-40

41-50

161-199

 

100-110

41-54

51-67

200-209

 

111-130

55-60

68-80

210-229

 

131-149

61-79

81-110

230-239

 

>149

>79

>110

>239

women

Bench press

Biceps curl

Shoulder press

Leg press

 

<40

<15

<20

<100

 

41-69

15-34

20-46

100-130

 

70-74

35-39

47-54

131-144

 

75-80

40-55

55-59

145-174

 

81-99

56-59

60-79

175-189

 

>99

>59

>79

>189

ที่มา Allyn and Bacon. 1997

          
กลับหน้าหลัก กลับหัวข้อการเรียน กลับหน้าก่อน หน้าถัดไป