แบบทดสอยสมรรถภาพทางกายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะวัดระดับความสามารถของร่างกายในการแสดงออกสมรรถภาพด้านต่างๆ ผู้ฝึกสอนกีฬาจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การประเมินนักกีฬาและปรับปรุงโปแกรมการฝึกและการออกกำลังกายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แบบทดสอยมีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบทดสอบจะมีรายการทดสอบที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบและจะครอบคลุมสมรรถภาพทางกายด้านต่างตามที่ต้องการ แบบทดสอบที่เป็นสากลนั้นแสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นของการทดสอบมาตรฐานสากลยอมรับ คือ เป็นเครื่องมือที่มีการให้คะแนนคงที่ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ และมีเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ

การใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่มีมามายหลายชนิดนั้น การนำแบบทดสอบไปใช้ควรจะทำการศึกษาให้ละเอียดชัดเจน เพื่อการได้ค่าการทดสอบที่แน่นอนตรงตามความเป็นจริง หรืออาจมีกาเลือกรายการทดสอบที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในขณะนั้นย่อมได้ เพียงแต่ต้องทราบวัตถุประสงค์ที่ต้องการทดสอบก่อนแล้วจึงนำไปเลือกวิธีการทดสอบต่อไป

dental.anamai.moph.go.th


         
กลับหน้าหลัก กลับหัวข้อการเรียน กลับหน้าก่อน หน้าถัดไป