ข้อมูลพื้นฐาน
 
   
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชื่อภาษาอังกฤษ English for Communication
หน่วยการเรียน 2 หน่วยกิต
กลุ่มผู้เรียน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ชั้นปีที่ 1
ศศ.บ. (โปรแกรมนันทนาการเชิงพาณิชย์) ชั้นปีที่ 1
จำนวนคาบ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ผู้สอน อ.เกษม ช่างสนั่น
   
 
   คำอธิบายรายวิชา
 
   
        ฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
เพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการให้ และนำเสนอข้อมูล
ที่เป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิคส์ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาวิชาชีพ
   
 
   จุดประสงค์
 
   
  1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน
  2. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิคส์ได้
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อได้
   
 
   เนื้อหา
 
 
Unit 1 : Greeting and Introducing

Unit 2 : Asking someone ‘s Information

Unit 3 : Talking About the Time
Unit 4 : Request , Permission , offering, Suggestion , Invitation, Ordering Food and Invitation
Unit 5 : Directions
Unit 6 : Describing Things
Unit 7 : Describing people
Unit 8 : On the phone
Unit 9 : Expressing Feeling