ข้อมูลพื้นฐาน
 
   
ชื่อวิชา
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ
Education Measurement and Evaluation
หน่วยการเรียน
3 หน่วยกิต
กลุ่มผู้เรียน
คณะศึกษาศาสตร์  ชั้นปีที่ 2
จำนวนคาบ
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
ผู้สอน
อ.มลิวัลย์  ผิวคราม
   
 
   คำอธิบายรายวิชา
 
   
        
          ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ความมุ่งหมาย และประโยชน์ของการวัดและประเมินทางการศึกษา ทฤษฎี หลักการและกระบวนการในการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา การเขียนจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง แฟ้มสะสมงานเคร่องมือชนิดต่าง ที่ใช้ในการวัดผล หลักการสร้างเครื่องมือการวัดผลและการหาคุณภาพของเครื่องมือการวัดผล คุณสมบัติที่ดีของเครื่องมือการวัดผล สถิติที่ใช้ในการวัดและประเมินผล การตัดเกรด การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   
 
   จุดประสงค์
 
   
          นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการประเมินผลการเรียน
เข้าใจลักษณะของเครื่องมือและมีทักษะในการสร้างเครื่องมือ สามารถนำเครื่องมือ
ที่สร้างขึ้นไปใช้ประเมินและปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรโดยมีเจตคติที่ดี ใน การสร้างเครื่องมือ และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
   
 
   เนื้อหา
 
 

บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา

บทที่ 2 : หลักการและกระบวนการในการวัดและประเมินผลการศึกษา

บทที่ 3 : จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการวัดผลและประเมินผล

บทที่ 4 : การวิเคราะห์หลักสูตร

บทที่ 6 : การสร้างแบบทดสอบ