เลือกหน่วยการเรียนที่ต้องการ
เนื้อหา

 บทที่ 2 : หลักการและกระบวนการในการวัดและประเมินผลการศึกษา

แบบทดสอบ
 บทที่ 2 : หลักการและกระบวนการในการวัดและประเมินผลการศึกษา
 บทที่ 3 : จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการวัดผลและประเมินผล
 บทที่ 4 : การวิเคราะห์หลักสูตร
 บทที่ 5 : เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
 บทที่ 6 : การสร้างแบบทดสอบ
 บทที่ 7 : สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
 บทที่่ 8 : การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
 บทที่ 9 : การวิเคราะห์ข้อสอบ
บทที่ 10 : การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ
ตรวจดูผลการเรียน :   หน่วยที่ 1     น่วยที่ 2   หน่วยที่ 3   หน่วยที่ 4    หน่วยที่ 5  
                                      หน่วยที่ 6     หน่วยที่ 7    หน่วยที่ 8   หน่วยที่ 9
   หน่วยที่10