อาจารย์ประจำวิชา
 
 
     
ชื่อ
นางมลิวัลย์  ผิวคราม
ตำแหน่ง
ครู อันดับ คศ. 4 (เชี่ยวชาญ)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
หัวหน้างานวิจัยและัพัฒนา
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล คณะศึกษาศาสตร์
วุฒิการศึกษา
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
อีเมล์ติดต่อ
m.pewcram@ipecp.ac.th