1. บอกองค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการเรียนการสอนได้
  2. อธิบายถึงบทบาทของการวัดและประเมินผลในกระบวนการเรียนการสอนได้
  3. บอกความหมายของการวัดผล  การประเมินผล  และการสอบได้
  4. อธิบายธรรมชาติหรือข้อจำกัดของการวัดผลการศึกษาได้
  5. บอกจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษาได้
  6. บอกประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการศึกษาได้
 

              การศึกษาเป็นกระบวนการที่จะทำให้มนุษย์ฉลาดและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดยอาศัยการเรียนการสอนที่เป็น
    ระบบระเบียบอย่างถูกวิธี  การเรียนการสอนที่ดีผู้สอนจำเป็นต้องรู้จุดประสงค์ของรายวิชาที่ตนสอนอย่างชัดเจน
    แล้วจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนและปฏิบัติให้สอดคล้องกับจุดประสงค์นั้น ๆ โดยคำนึงถึง
    พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน    ระดับความสำคัญก่อนหลังของแต่ละจุดประสงค์    ผลการเรียนการสอนจะบรรลุ
   จุดประสงค์ มากน้อยเพียงใดหรือไม่นั้นก็อาศัยการวัดและประเมินผลเป็นตัวบ่งชี้

 
  1. กระบวนการเรียนการสอนควรจะประกอบด้วยอะไรบ้าง
  2. ท่านคิดว่าการวัดและประเมินผลเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างไร
  3. การวัดผล  การประเมินผล  และการสอบ  เหมือนกันหรือไม่
  4. ในความคิดของท่านจะวัดและประเมินผลเมื่อไร
  5. ท่านคิดว่าการวัดและประเมินผลมีประโยชน์หรือไม่  อย่างไร
 

คำแนะำนำ...คลิกเลือกหัวข้อการเรียน หรือ คลิกปุ่ม Next เพื่อเรียนตามลำดับ