1. บอกความหมายของคะแนนที่ได้จากการสอบได้
 2. อธิบายวัตถุประสงค์ในการใช้ผลคะแนนได้
 3. บอกความหมายและชนิดของเกณฑ์ปกติได้
 4. บอกความหมายและองค์ประกอบของการตัดเกรดได้
 5. แปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐานได้
 6. ให้ระดับคะแนนในวิชาที่สอนได้
 
              ในวงการศึกษาปัจจุบันมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงข้อดีข้อเสียของการวัดผลประเมินผลแบบ อิงกลุ่มและ
     แบบอิงเกณฑ์  ซึ่งแต่ละแบบมีแนวคิดและวิธีการแตกต่างกันออกไป  ตลอดจนการที่จะให้ระดับคะแนนก็
     ต้องยึดการวัดและประเมินผลดังกล่าวแตกต่างกันด้วย  ดังนั้นผู้ที่ประเมินผล     จึงต้องศึกษาให้ละเอียด
     เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม
 
 1. ท่านเข้าใจคำต่อไปนี้หรือไม่  “คะแนน”     “ระดับคะแนน”      “เกณฑ์ปกติ”    “คะแนนมาตรฐาน”  “เกรด”
 2. “คะแนน”    “ระดับคะแนน”     “เกณฑ์ปกติ”   “คะแนนมาตรฐาน”  “เกรด”  เหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมอย่างไร
 
 1. ความหมายของคะแนน
 2. วัตถุประสงค์ของการใช้ผลคะแนน
 3. คะแนนแท้จริงและคะแนนคลาดเคลื่อน
 4. เกณฑ์ปกติ
 5. วิธีการให้ระดับคะแนน
 6. การตัดเกรด
 7. วิธีการตัดเกรด 
คำแนะำนำ...คลิกเลือกหัวข้อการเรียน หรือ คลิกปุ่ม Next เพื่อเรียนตามลำดับ