1. บอกปรัชญาของการวัดและประเมินผลการศึกษาได้
  2. บอกหลักการในการวัดและประเมินผลการศึกษาได้
  3. วิเคราะห์หลักในการวัดผลการศึกษาได้
  4. อธิบายขั้นตอนในการวัดผลและประเมินผลการศึกษาได้
  5. บอกลักษณะของการวัดผลการศึกษาได้
  6. เลือกแบบของการวัดให้เหมาะสมกับสิ่งที่วัดได้
 
          การที่จะดำเนินการวัดผลสิ่งใดในโอกาสใดก็ตาม ผู้วัดย่อมต้องการผลการวัดที่ถูกต้อง  เพื่อจะนำ
     ผลการวัดที่ได้ไปประเมินและใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างมั่นใจ  การที่จะดำเนินการวัดผลได้
     จำเป็นต้องมีหลักในการดำเนินการวัดที่ถูกต้องสำหรับยึดถือ  เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
 
  1. ท่านคิดว่าการวัดและประเมินผลสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้หรือไม่
  2. ในการวัดผลและประเมินผลจะเริ่มและสิ้นสุดตรงไหน
  3. ท่านจะวัดและประเมินผลในวิชาของท่านอย่างไร
 
คำแนะำนำ...คลิกเลือกหัวข้อการเรียน หรือ คลิกปุ่ม Next เพื่อเรียนตามลำดับ