1. บอกระดับของจุดประสงค์ทางการศึกษาได้
  2. อธิบายจุดประสงค์ทางการศึกษาในระดับต่าง ๆ ได้
  3. จำแนกจุดประสงค์ทางการศึกษาได้
  4. บอกพฤติกรรมย่อยของจุดประสงค์ในด้านต่าง ๆ ได้
  5. อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของจุดประสงค์ทางการศึกษาได้
  6. บอกส่วนประกอบของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้
  7. เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในวิชาที่ถนัดได้
 
           การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลที่พึงปรารถนา  จะต้องมี การ
    วางแผนอย่างเป็นระบบ  เช่น   กำหนดวัตถุประสงค์  ซึ่งจะช่วยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เหมาะสม 
    การจัดโปรแกรมหรือกระบวนวิชาเป็นแนวในการเรียนการสอนารวัดผลและประเมินผล นการกำหนดวัตถุ
    ประสงค์ นั้นต้องมุ่งพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลทางด้านปัญญา ด้านร่างกายด้านอารมณ์และความรู้สึก ซึ่ง
    แต่ละด้านมีวัตถุประสงค์ในระดับที่แตกต่างกัน
 
  1. จุดประสงค์ทางการศึกษาคืออะไร
  2. ท่านคิดว่าจุดประสงค์ของหลักสูตรกับจุดประสงค์การเรียนรู้เหมือนกันหรือไม่
  3. ุดประสงค์การเรียนรู้เขียนอย่างไร
 
 
คำแนะำนำ...คลิกเลือกหัวข้อการเรียน หรือ คลิกปุ่ม Next เพื่อเรียนตามลำดับ