1. บอกความหมายของการวิเคราะห์หลักสูตรได้
  2. อธิบายวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์หลักสูตรได้
  3. บอกโครงสร้างของตารางวิเคราะห์หลักสูตรได้
  4. วิเคราะห์หลักสูตรแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ได้
  5. บอกประโยชน์ในการวิเคราะห์หลักสูตรได้
 
           กระบวนการในการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา จะต้องมีการจัดเตรียมและวางแผนเพื่อให้การวัดและ
    ประเมินผลมีความเที่ยงตรงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ดังนั้นก่อนมีการสอนและวัดผลจำเป็นต้อง
    มีการวิเคราะห์หลักสูตรว่าจะสอนและวัดผลเนื้อหา  และพฤติกรรมใด บ้างที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน
 
  1. การวิเคราะห์หลักสูตรคืออะไร
  2. ใครเป็นคนวิเคราะห์หลักสูตร
  3. ท่านทราบหรือไม่ว่าการวิเคราะห์หลักสูตรมีการดำเนินการอย่างไร
  4. การวิเคราะห์หลักสูตรมีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร
 
คำแนะำนำ...คลิกเลือกหัวข้อการเรียน หรือ คลิกปุ่ม Next เพื่อเรียนตามลำดับ