แบบสอบถามเป็นชุดของข้อความหรือข้อคำถามที่สร้างขึ้นมาเพื่อสอบถามความคิดเห็น  ความต้องการ  ความสนใจ  เจตคติ  ของผู้ตอบที่มีต่อสิ่งที่ผู้สร้างต้องการทราบ
รูปแบบของแบบสอบถาม
แบบสอบถามมีรูปแบบที่นิยมใช้ 3 แบบ  คือ
            1. แบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open  Form)  เป็นแบบสอบถามที่ไม่ได้กำหนดคำตอบไว้  ผู้ตอบจะตอบคำถามตามความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่  เช่น  ทำไมท่านจึงเลือกเรียนที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อครูผู้สอน  เป็นต้น
            2. แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close Form) เป็นแบบสอบถามที่จำกัดคำตอบให้ผู้ตอบเลือกคำตอบตามแบบที่กำหนดให้เท่านั้น  แบบสอบถามชนิดปลายปิด  แบ่งได้ 3 แบบ  ดังนี้
                2.1 แบบสำรวจรายการ(Check  List) แบบสอบถามชนิดนี้ต้องการทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ จากผู้ตอบ  โดยไม่มีการประเมินระดับของความรู้สึก  หรือข้อเท็จจริงนั้น  ต้องการให้ตอบแต่เพียงว่า  มี - ไม่มี  เห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย  เชื่อ - ไม่เชื่อ  ใช่ - ไม่ใช่  เช่น
                      สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรเป็นสถานที่น่าเรียน  ( )ใช่            ( ) ไม่ใช่
                      เรียนที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรแล้วภูมิใจ      ( ) เห็นด้วย   ( ) ไม่เห็นด้วย
               2.2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  แบบสอบถามชนิดนี้มีลักษณะคำถามคล้ายกับแบบสำรวจรายการ  แต่เปลี่ยนแปลงลักษณะการตอบให้มีมากระดับขึ้น  โดยผู้ตอบต้องประเมินว่าตนมีคุณลักษณะนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด  ระดับของการประเมินจะมีกี่ระดับ  ขึ้นอยู่กับผู้วัดว่าจะต้องการผลละเอียดเพียงใด  ที่นิยมใช้กันมากมี  3  หรือ 5 ระดับ  เช่น

                       

ข้อความ

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

  1. การประชาสัมพันธ์ในการจัด
    อบรมมีความเหมาะสม
  2. ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
  3. เอกกสารประกอบการอบรม
    มีความเหมาะสม
                 ฯลฯ

…………

…………

………….

…………

…………

………….

…………

………….

………….

…………

………….

………….

……..…

………..

………...

           3. แบบจัดอันดับความสำคัญ  แบบสอบถามชนิดนี้ต้องการให้ผู้ตอบจัดเรียงอันดับความสำคัญของข้อคำถามตามความรู้สึกของผู้ตอบ เช่น
                ท่านมีความต้องการอุปกรณ์การเรียนการสอนในโรงเรียน  ในเรื่องใดมาก (โปรดเรียงอันดับตามความต้องการ)
                        รายการความต้องการ                        อันดับความต้องการ
                        1. เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ                      ……………………
                        2. สไลด์                                                    ……………………
                        3. เครื่องฉายภาพทึบแสง                         ……………………
                        4. ปากกาเขียนแผ่นใส                              ……………………
                        5. ลูกฟุตบอล                                           ……………………
                        6. ลูกวอลเลย์บอล                                   ……………………
                        7. ลูกขนไก่                                               ……………………
                        8. ลูกเทนนิส                                             ……………………
                        9. ลูกตะกร้อ                                             ……………………
                        10. อื่น ๆ (โปรดระบุ)                                ……………………
              หลักเกณฑ์ในการสร้างแบบสอบถาม
              การสร้างแบบสอบถามแต่ละชุดให้มีคุณภาพดีนั้น  เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและต้องมีหลักเกณฑ์พอสมควร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเป็นต้องคำนึงเสมอว่าแบบสอบถามนั้นต้องสามารถให้ข้อมูลหรือการวัดได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของผู้ตอบให้มากที่สุด  โดยควรกระทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องดังนี้
             1.  กำหนดขอบข่ายของสิ่งที่จะถามโดยกำหนดเป็นหัวข้อใหญ่  หรือเป็นด้าน ๆ
             2.  กำหนดคำถามหรือข้อความในแต่ละด้านเพื่อถามรายละเอียดในแต่ละด้าน 
             3.  พิจารณาและจัดอันดับข้อคำถามจากคำถามที่น่าสนใจไปสู่คำถามที่เป็นปัญหาลึกซึ้ง
             4. จัดวางรูปแบบและคำชี้แจงให้สะดวกในการตอบ  อธิบายให้ผู้ตอบเห็นความสำคัญและให้ผู้ตอบมั่นใจได้ว่าการตอบนี้ไม่กระทบกระเทือนต่อสถานภาพของตนเอง
             5. ควรมีการประเมินแบบสอบถามก่อนนำไปใช้  โดยพิจารณาถึงข้อคำถาม  รูปแบบคำชี้แจง  มีความเหมาะสมหรือไม่
            ข้อเสียของแบบสอบถาม
            1. ไม่อาจหวังในความร่วมมือจากผู้ตอบได้เต็มที่ 
            2. ข้อคำถามมีโอกาสตีความได้หลายแง่หลายมุมอยู่บ่อย ๆ
            3. บางครั้งอาจต้องใช้คำถามยาว ๆ หลาย ๆ ข้อจึงจะครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ  ซึ่งทำให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ตอบและเสียเวลาในการตอบ
           4. การตอบคำถามขึ้นอยู่กับความจริงใจของผู้ตอบ  ถ้าผู้ตอบตอบด้วยความไม่จริงใจ  ก็จะได้ข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้
            ข้อดีและประโยชน์ที่ได้จากแบบสอบถาม
                     การใช้แบบสอบถามมีข้อดีและประโยชน์ดังนี้
            1.  สิ้นเปลืองเวลาน้อย  โดยสามารถใช้ถามคนจำนวนมาก ๆ ในเวลาเดียวกันได้
            2.  สามารถให้ผู้ตอบเลือกตอบได้ตามเหตุผลของตนเองมีทางที่จะปรับปรุงแบบสอบถามให้ดีขึ้นได้โดยใช้เทคนิคทางสถิติ