1. อธิบายลักษณะทั่วไปของเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ได้
  2. จำแนกเครื่องมือวัดผลแต่ละชนิดได้
  3. บอกข้อดีข้อเสียของเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ได้
  4. เลือกใช้เครื่องมือวัดผลให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการวัดผลได้
 
                 การวัดผลการศึกษานั้นมีวิธีการวัดอยู่หลายวิธี  แต่ละวิธีก็ต้องการผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ
     เฉพาะ  และผู้นำไปใช้จะต้องทราบด้วยว่าเครื่องมือวัดชนิดใดควรจะใช้ในโอกาสและสถานการณ์ใดจึง
     จะเหมาะสม  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลที่นิยมใช้มีดังนี้ แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  การจัดอันดับคุณภาพ 
     การสังเกต  การสัมภาษณ์  สังคมมิติ  การให้สร้างจินตนาการ  การให้ปฏิบัติจริง
 
  1. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลมีอะไรบ้าง
  2. ทำไมเราจึงต้องใช้เครื่องมือวัดผลหลายอย่างด้วย
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลแต่ละอย่างมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
  4. มีวิธีเลือกใช้เครื่องมือวัดผลอย่างไร
 
คำแนะำนำ...คลิกเลือกหัวข้อการเรียน หรือ คลิกปุ่ม Next เพื่อเรียนตามลำดับ