1. บอกชนิดต่าง ๆ ของแบบทดสอบได้
  2. บอกความแตกต่างของข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัยได้
  3. อธิบายลักษณะของแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ ได้
  4. บอกข้อดี ข้อจำกัดของแบบทดสอบชนิดต่าง ๆได้
  5. เขียนแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ ได้
  6. อธิบายวิธีเลือกใช้แบบทดสอบได้
 
                     แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการวัดผลการศึกษาชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นหลักในการวัดความสามารถต่าง ๆ
      ของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา  การวัดผลด้วยแบบทดสอบ หรือการทดสอบนั้นจะถูกต้องเที่ยงตรงหรือเชื่อมั่น
      ได้เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของแบบทดสอบ  ดังนั้นการเขียนข้อสอบที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์จึงเป็นสิ่งที่
      ควร คำนึงถึงเป็นอย่างยิ่งเพราะจะส่งผลต่อคุณภาพของแบบทดสอบโดยตรง
 
  1. แบบทดสอบมีกี่ชนิด
  2. แบบทดสอบแต่ละชนิดมีข้อดีแตกต่างกันอย่างไร
  3. ท่านสามารถเลือกใช้แบบทดสอบตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้หรือไม่
 
คำแนะำนำ...คลิกเลือกหัวข้อการเรียน หรือ คลิกปุ่ม Next เพื่อเรียนตามลำดับ