1. บอกความหมายของสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษาได้
  2. คำนวณค่าสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลทางการศึกษาได้
  3. แปลความหมายของค่าสถิติที่ใช้ในการวัดผลทางการศึกษาได้
  4. ใช้สถิติต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับข้อมูลที่กำหนดให้ได้
 
               การวัดผลการศึกษาเป็นการได้มาซึ่งจำนวนหรือปริมาณที่อยู่ในรูปคะแนนเพื่อใช้แทนคุณลักษณะ
    ที่วัดผลการวัดเหล่านั้นเมื่อนำมาคำนวณหาค่าต่าง ๆ ในทางสถิติจะช่วยให้การแปลความหมายของผลการ
    วัดมีความหมายชัดเจนขึ้น  และช่วยให้การใช้ผลการสอบถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น  ซึ่งสถิติที่มักนำมาใช้ใน
    การวัดและประเมินผล มีดังนี้คือ  การแจกแจงความถี่  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวัดการกระจาย
    คะแนนมาตรฐาน  สหสัมพันธ์  เป็นต้น
 
  1. สถิติเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลอย่างไร
  2. ท่านรู้จักสถิติเหล่านี้หรือไม่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สหสัมพันธ์  คะแนนมาตรฐาน
 
คำแนะำนำ...คลิกเลือกหัวข้อการเรียน หรือ คลิกปุ่ม Next เพื่อเรียนตามลำดับ