1. บอกลักษณะที่ดีของแบบทดสอบได้
  2. อธิบายวิธีตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบได้
  3. ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบด้านต่าง ๆ ได้
 
               การวัดผลการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการนำผลการวัดที่ได้ไปอธิบายเปรียบเทียบและสรุปเกี่ยวกับ
      คุณลักษณะต่าง ๆ ที่วัดได้  จึงต้องการความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้  ดังนั้นในการวัดผลจึงต้องขจัด
      ความผิดพลาดโดยพยายามตรวจสอบให้ละเอียดทั้งข้อคำถามแต่ละข้อและ คุณลักษณะของเครื่องมือทั้ง
      ฉบับ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมือวัดผลทุกชนิด
 
  1. แบบทดสอบที่ดีเป็นอย่างไร
  2. ท่านรู้จักคำเหล่านี้หรือไม่  ความเที่ยงตรง  ความเชื่อมั่น  ความเป็นปรนัย  ความยาก  อำนาจจำแนก
  3. ความเที่ยงตรง  ความเชื่อมั่น  ความเป็นปรนัย  ความยาก  อำนาจจำแนก  คืออะไร
 
คำแนะำนำ...คลิกเลือกหัวข้อการเรียน หรือ คลิกปุ่ม Next เพื่อเรียนตามลำดับ