1. บอกความหมายของการวิเคราะห์ข้อสอบได้
  2. เปรียบเทียบความแตกต่างของการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ได้
  3. คำนวณค่าอำนาจจำแนกและค่าความยากง่ายของการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่มได้
  4. คำนวณค่าอำนาจจำแนกและค่าความยากง่ายของข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ได้
  5. แปลความหมายค่าอำนาจจำแนกและค่าความยากง่ายของการวิเคราะห์แบบอิงกลุ่มและ    อิงเกณฑ์ได้
  6. บอกประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อสอบได้
  7. คัดเลือกข้อสอบเพื่อเก็บไว้ในธนาคารข้อสอบได้
 
                การวัดผลด้วยแบบทดสอบเป็นการตรวจสอบความสามารถของผู้เรียนว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใด
      เก่งหรืออ่อนในเรื่องใด  จึงต้องการความถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้ ดังนั้นผู้ทำการวัดผลจึงต้องมีการวิเคราะห์
      ข้อสอบแต่ละข้อเพื่อตรวจคุณภาพของแบบทดสอบนั้น
 
  1. การวิเคราะห์ข้อสอบคืออะไร
  2. การวิเคราะห์ข้อสอบมีประโยชน์หรือไม่  อย่างไร
  3. ท่านรู้จักธนาคารข้อสอบหรือไม่
 
คำแนะำนำ...คลิกเลือกหัวข้อการเรียน หรือ คลิกปุ่ม Next เพื่อเรียนตามลำดับ